Listas (Feeds) para Cordoba

feeds Sólamente temas
https://www.inmobiliaria2022.eu/Cordoba-ft540.xml
feeds Temas y respuestas
https://www.inmobiliaria2022.eu/Cordoba-f540.xml